Cybercrime en datarisk

Wist u dat 98% van de ondernemers jaarlijks te maken krijgt met een poging tot hacken? Dit kan ook uw bedrijf treffen. Welke maatregelen heeft u getroffen om dit te voorkomen? Welke stappen neemt u op het moment dat u te maken krijgt met een cyberrisk zoals een hack? En weet u wat de gevolgen zijn?

Cybercrime is de snelst groeiende vorm van misdaad van de laatste jaren aangezien ons leven zich steeds meer digitaal afspeelt. De kans op online criminaliteit neemt hierdoor dan ook toe.
Verlies van data en hacking zijn hiervan voorbeelden en deze risico’s zijn niet of maar voor een deel gedekt onder traditionele verzekeringen. In de regel bieden algemene aansprakelijkheidsverzekeringen alleen dekking in geval van letsel of fysieke schade.

Dekking tegen cyberrisico’s is van meerwaarde voor elke onderneming, van welke omvang dan ook, die beschikt over vertrouwelijke informatie en/of klantgegevens. Vanaf 1 januari 2016 geldt de Wet Meldplicht Datalekken, deze wet stelt o.a. eisen aan het veilig bewaren van gegevens. Hierdoor hebben bedrijven een aanmerkelijk aansprakelijkheidsrisico. Naast het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan derden, kan ook de schade die bedrijven zelf lijden door cybercriminaliteit desastreus zijn. Diefstal of verlies van gevoelige informatie over klanten of werknemers kan iedere onderneming overkomen.

Hacking, phising e-mails, afpersing, Ddos-aanval, verlies van een laptop of usb-stick en datadiefstal zijn de meest voorkomende cyberrisico’s in het MKB.

Een alomvattende benadering van privacy beveiliging is noodzakelijk om het risico van gegevensinbreuk en de schade na een inbreuk te beperken. Met een combinatie van een data risk verzekering en een responseplan kan de preventie van en de reactie op gegevensinbreuken strategisch worden benaderd.

Voor de continuïteit van uw bedrijf wordt de aandacht voor datarisico’s zoals cybercrime en datalekken steeds belangrijker. Wij helpen u graag om een passend advies te geven!

Tegemoetkoming en verzekering voor loondoorbetaling zieke werknemers vanaf 2020

Vanaf 2020 krijgen werkgevers een tegemoetkoming van 1100 euro voor de kosten van loondoorbetaling voor zieke werknemers, waar vooral kleine werkgevers van profiteren. De tegemoetkoming kunnen zij gebruiken voor een nieuwe ‘MKB-verzuim-ontzorg-verzekering’, die vanaf 1 januari 2020 beschikbaar komt. Deze verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.

Vanaf 2020 compensatie transitievergoeding bij ziekte

Werkgevers krijgen vanaf 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers.
Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer recent ingestemd met het wetsvoorstel inzake compensatie van transitievergoedingen bij ziekte. De Tweede en Eerste Kamer vinden het terecht dat er compensatie komt voor een transitievergoeding als er aan het ontslag een langdurige ziekte is vooraf gegaan. De transitievergoeding moet namelijk ook in die gevallen worden betaald.

Hoogte compensatie
De door het UWV aan de werkgever te betalen compensatie hoeft niet noodzakelijkerwijs gelijk te zijn aan de door de werkgever aan de werknemer uitbetaalde transitievergoeding. Het moet in eerste instantie gaan om een vergoeding die is betaald na een ziekteperiode van minimaal 104 weken. Daarbij wordt het laagste bedrag van de door de werkgever gemaakte dubbele kosten uitbetaald; dus of de loondoorbetaling of de transitievergoeding. Het is immers mogelijk dat de loondoorbetaling betrekkelijk laag is geweest als gevolg van een laag loon, maar de transitievergoeding hoger op grond van het aantal dienstjaren.

Aanvraag UWV
Het UWV kan dus een compensatie met terugwerkende kracht toekennen. Het UWV zal de aanvragen controleren. Daarvoor heeft de uitkeringsinstantie informatie van de werkgever nodig. De werkgever dient de volgende documenten te overleggen bij zijn aanvraag:
• een kopie van de arbeidsovereenkomst
• een bewijs van einde van de overeenkomst wegens ziekte
• een bewijs van doorbetaald loon (loonstroken)
• een bewijs van de hoogte van de transitievergoeding
• een bewijs van betaling van deze vergoeding.

Terugwerkende kracht
Op basis van het wetsvoorstel kan een compensatie voor een transitievergoeding bij ziekte met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot 1 juli 2015. Vergoedingen die sinds die datum zijn betaald na langdurige ziekte, komen dus voor compensatie in aanmerking. De aanvraag voor een compensatie met terugwerkende kracht kan worden ingediend vanaf 1 april 2020 tot 1 oktober 2020.

Verlenging garantieverklaring eigenrisicodragers WGA

Voor werkgevers die al eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast en die eigenrisicodragers willen worden voor WGA-totaal wordt de aanvraagtermijn eenmalig verlengd tot 31 december 2016. Zij hebben dus langer de tijd om een garantieverklaring bij de Belastingdienst in te dienen.

Om in aanmerking te komen voor WGA-eigenrisicodragerschap moeten werkgevers een schriftelijke garantie aan de Belastingdienst overleggen waaruit blijkt dat een bank of een verzekeraar garant staat voor eventuele door de werkgever niet nagekomen financiële verplichtingen. Omdat werkgevers tot en met 2016 alleen eigenrisicodrager kunnen worden voor de WGA-vast hebben zij ook alleen een garantieverklaring overlegd voor het WGA-vast-risico. Voor werkgevers die vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager worden of blijven, geldt dat zij vanaf dan eigenrisicodrager zijn voor hun gehele WGA-risico (dus vast en flex). Daarom moeten alle werkgevers die vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager willen worden of blijven ook een garantieverklaring voor het gehele WGA-risico overleggen die is ondertekend door één garantsteller die het gehele WGA-risico dekt.

Op grond van artikel 40, eerste lid van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) moet deze garantieverklaring uiterlijk dertien weken voor de ingangsdatum worden ingediend, dus uiterlijk op 1 oktober 2016. Deze termijn is lastig voor werkgevers die reeds eigenrisicodrager zijn en dat willen blijven. Daarom wordt de termijn voor hen verlengd tot 31 december 2016.

Voor werkgevers die vanuit de publieke verzekering per 1 januari 2017 eigenrisicodrager willen worden blijft de geldende termijn van kracht. Zij moeten uiterlijk 1 oktober de aanvraag (inclusief de garantieverklaring) indienen bij de Belastingdienst.

Modernisering Ziektewet


 

 

 

 

 

Wijziging hybride markt WGA

Wijziging hybride markt WGA noodzakelijk ten behoeve van de marktwerking

De meeste private verzekeraars gaven tussen 2013 tot begin 2015 aan om niet verder te willen gaan in de hybride markt. Voor het WGA-vast deel waren de concurrentieverhoudingen erg verstoord omdat bedrijven het uitlooprisico van de WGA-schade bij de verzekeraars achterlieten en als ‘schoon bedrijf’ tegen een minimumpremie weer terug gingen naar het UWV. Met de door de Tweede Kamer aangenomen wet is de marktwerking weer terug. Want bedrijven kunnen niet meer van de private verzekeraar naar het UWV terugkeren tegen een minimumpremie. Bovendien geldt dat ook de keuze voor het eigenrisicodragerschap WGA aantrekkelijker wordt nu de staartlasten bij het UWV mogen achterblijven. Sinds de aankondiging van het wetsvoorstel hebben diverse verzekeraars weer aangegeven wel weer op de markt te willen blijven voor het eigenrisicodragerschap van de WGA. Er zijn echter nog niet veel verzekeraars waar we al offertes voor het jaar 2017 kunnen krijgen. De verwachting is dat dit nu niet lang meer gaat duren.

Drie jaar verplicht bij het UWV blijven

In september 2015 maakte minister  Asscher bekend dat indien de werkgever de garantieverklaring voor het eigenrisicodragerschap  laat eindigen en terugkeert van de private naar de publieke verzekering, er altijd een wachtperiode gaat gelden van drie jaar. De zogenaamde anti-duiventilmaatregel is aangescherpt: de driejaarstermijn is ook van toepassing indien de private verzekeraar de garantiestelling intrekt. De Wet verbetering hybride markt WGA regelt dat deze maatregel met terugwerkende kracht ingaat voor alle bedrijven die op of na 1 januari 2016 zijn teruggegaan van privaat naar publiek. Werkgevers die reeds eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast krijgen mogelijk tot 31 december 2016 de tijd om te beslissen of zij willen overstappen naar eigenrisicodragerschap voor hun gehele WGA-risico. Dit blijkt uit een brief die minister Asscher op 29 april 2016 verstuurde aan de Tweede Kamer. Momenteel staat de deadline voor alle middelgrote en grote werkgevers in Nederland op 1 oktober 2016.

 

 

12 jaar financieel verantwoordelijk

Modernisering Ziektewet

 

De inbreng en de financiële lasten worden voor u, als werkgever, groter bij het terugdringen van de instroom in de WIA. De werkgever wordt nu ook verantwoordelijk voor verzuim en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers, met een terugwerkende kracht tot 2010.

De werkgever is voortaan voor een groot gedeelte financieel verantwoordelijk voor werknemers die u tijdelijk bij u in dienst heeft of medewerkers die in tijdelijke dienst zijn geweest. U betaalt sinds 1 januari 2014 al een gedifferentieerde Ziektewet-premie, waarin ook de Ziektewet-uitkeringen van tijdelijke werknemers aan u worden doorbelast. De basis van de premie zijn de ziektewetlasten van 2013.

Door een wijziging in de WGA-premieheffing moet u bovendien maximaal 10 jaar de WGA-kosten betalen van medewerkers die niet meer bij u in dienst zijn. Dit houdt in dat u voor een medewerker met tijdelijk contract, die na 1 dag ziek wordt, 12 jaar lang (incl. 6 maanden loondoorbetaling en 18 maanden Ziektewet) de financiële lasten draagt.

De nieuwe situatie in 2017 is dat u de mogelijkheid geeft om voor de WGA-Flex, die dan wordt samengevoegd met WGA-Vast, eigenrisicodrager te worden. U hoeft vanaf dat moment niet de WGA-lasten te dragen van tijdelijke werknemers die voor uw eigenrisicodragerschap ziek zijn geworden.

Door de nieuwe wetgeving wordt het eigenrisicodragerschap interessant aangezien de premie (deels) afhankelijk is van individuele bedrijfsprestaties. U draagt alleen het risico van uitkeringen die ontstaan vanaf het moment dat u eigenrisicodrager bent geworden. U krijgt, met het eigenrisicodragerschap, zelf het heft in handen voor het terugdringen van WIA-instroom en de financiële lasten.

Misschien vraagt u zich af of eigenrisicodragerschap interessant is of dat het verstandiger is om bij het UWV verzekerd te blijven. De omvang van het bedrijf, het aantal tijdelijke werknemers en de verzuimcijfers zijn een aantal factoren die meespelen in uw keuze. Mediare Financieel Advies ondersteunt u graag in uw keuze. Vanzelfsprekend kunt u contact met ons opnemen voor een uitgebreide inventarisatie.

Schadevrije jaren autoverzekering

Schadevrije jaren: telling vanaf 2016 uniform

 

Vanaf 2016 gaan autoverzekeraars de schadevrije jaren op uniforme wijze vaststellen. Verzekeraars moeten volgens een vaste tabel een gelijk aantal schadevrije jaren hanteren dat je verliest na 1 of meer claims. Dit merkt u overigens alleen als u na 1 januari 2016 overstapt naar een andere verzekeraar of je huidige autoverzekering opzegt of schorst. Tot die tijd behoudt u de opgebouwde korting (bonusjaren in verzekeringstermen). Autoverzekeraars zullen een eigen bonus-malustabel blijven gebruiken voor het vaststellen van de korting. Bij het jaarlijks doorgeven van de “zuivere” schadevrije jaren moeten verzekeraars wel de vaste tabel gebruiken.

De nieuwe regels zijn te vinden in de Bedrijfsregeling Roy Data via het Verbond van Verzekeraars. Bekijk de vaste tabel voor schadevrije jaren op de laatste pagina van de regeling.

Bedrijfsregeling 11_Roy-data (01-01-2016)

Nieuwe website

Welkom op onze nieuwe website!

 

Met trots tonen wij u onze website, die op een toegankelijke manier informatie geeft en gebruiksvriendelijk is. Op deze manier hopen wij een duidelijk beeld te schetsen van waar wij ons mee bezighouden en voor welke zaken u bij ons terecht kunt.

Onze site heeft een responsive design waardoor deze goed is afgestemd op mobiel, tablet en pc. Zo kunt u ook als u onderweg bent snel de belangrijkste functies bereiken.

De site heeft een duidelijke navigatiestructuur waardoor u snel bij de juiste informatie bent!